Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNTOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.monimoart.com prowadzony jest przez Macieja Reczuch prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Manufaktura MoniMo Maciej Reczuch, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kielecka 10, 68-200 Żary, NIP 9281773648, REGON 367672086, adres poczty elektronicznej: info@monimoart.com, numer telefonu: + 48 608-575-363

2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego mieszczącego się na stronie: www.monimoart.com .

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Maciej Reczuch. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedający ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4.Regulamin e-sklepu: Manufaktury MoniMo Maciej Reczuch przedstawia warunki oraz zasady funkcjonowania i korzystania z e-sklepu, w tym zasady i warunki sprzedaży Towarów oferowanych na stronie: www.monimoart.com. Zakup Towarów dostępnych w e-sklepie jest możliwy tylko w przypadku wyrażenia zgody oraz akceptacji wszystkich postanowień regulaminu e-sklepu: Manufaktury MoniMo Maciej Reczuch. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od stosowania zawartych w nim postanowień. Do regulaminu oraz usług sprzedaży świadczonych na stronie: www.monimoart.com stosuje się przepisy: Ustawy o prawach konsumenta z dnia 9 marca 2017 (Dz.U. 2018, poz.683), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. jak również Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

5.Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze strony e-sklepu: www.monimoart.com wymagane jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www. Do skorzystania z możliwości oferowanych na stronie internetowej: www.monimoart.com , Kupujący powinien korzystać z przeglądarki: IE, Mozilla, Chrome, Opera oraz włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS, a także obsługę okien wyskakujących (pop-up windows).

6.Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej e-sklepu pod adresem: www.monimoart.com W przypadku wątpliwości interpretacyjnych wynikających z treści regulaminu kupujący może zwrócić się poprzez kontakt mailowy (info@monimoart.com ) do Administratora e-sklepu Manufaktury MoniMo, który to udzieli wszelkich, niezbędnych informacji, związanych z zakupem towarów oferowanych na stronie internetowej www.monimoart.com .

Korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

7.Rejestracja w e-sklepie: Manufaktura MonioMo polega na dobrowolnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.monimoart.com .Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania zamówień w e-sklepie www.monimoart.com . Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu (………..). Strony umowy, tj. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą także poprzez pocztę e-mail (info@monimoart.com ), formularz kontaktowy, telefonicznie pod numerem +48 608-575-363, oraz osobiście i pisemnie listem na adres 68-200 Żary, ul. Kielecka 10.

II. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem strony www.monimoart.com na terenie Polski.

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary będące przedmiotem sprzedaży i zaprezentowane na stronie www.monimoart.com są wolne od wad.

3. Ceny sprzedaży Towaru zaprezentowane na stronie internetowej www.monimoart.com podawane są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT obowiązujący w chwili sprzedaży Towaru. Podane na stronie: www.monimoart.com ceny Towaru nie zawierają kosztów dostawy.

4. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie wpływa to w żaden sposób na prawa nabyte przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały już złożone.

5. Szczegóły dotyczące dostawy Towarów znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0,00 zł).

5a.Do podanej ceny Towaru doliczony będzie koszt wysyłki. Koszt wysyłki może być ustalony każdorazowo przez Sprzedającego w momencie uzyskania informacji o złożeniu zamówienia. Koszt wysyłki jest uzależniony od specyfiki Towaru (rozmiar, waga, materiał, itp.).

6. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 15 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Podany termin może ulec przedłużeniu z przyczyn niezawinionych przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy. Natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – liczony jest od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku dłuższego czasu realizacji zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji zamówienia.

7.Informacje znajdujące się na stronie: www.monimoart.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji. Kupujący, który składa Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej: www.monimoart.com , składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru.

8.Kupujacy może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów. Dochodzenia roszczeń jest możliwe także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedający umożliwia składanie zamówień 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zamówienia, które zostaną złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2. Kupujący aby złożyć zamówienie za pośrednictwem strony: www.monimoart.com wypełnia interaktywny formularz zamówienia, następnie dodaje wybrany Towar poprzez ikonę „do koszyka” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „zamów z obowiązkiem zapłaty”.

3. Kupujący po złożeniu zamówienia otrzymuje w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.

4. Zgodnie z regulaminem anulowanie lub modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia przez Konsumenta od umowy w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru.

5.Sprzedawca umożliwia następujące sposoby realizacji płatności:

1) poprzez przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o:

Bank Polski PKO BP SA

Nr 71 1020 5460 0000 5002 0146 6457

2) gotówką przy odbiorze osobistym 68-200 Żary ul. Kielecka 10

3) płatne za pobraniem przez kuriera DPD

6.Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji określonej o przyjęciu zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. W tytule przelewu należy podać numer(y) zamówienia.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Niezbędnym warunkiem do przystąpienia realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeśli zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta nie jest wiążąca.

1a.W przypadku wykonania prac na zamówienie specjalne, Kupujący może być poproszony o dokonanie wpłaty zaliczki. Wysokość zaliczki będzie ustalona indywidualnie. Szczegóły dotyczące zamówień specjalnych znajdują się w zakładce „Zamówienia specjalne” na stronie www.monimoart.com .

2. Po prawidłowym złożeniu zamówienia Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia, przy czym w przypadku zamówień płatnych przelewem – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy. Sprzedający podaje czas realizacji zamówienia, który jest podawany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku Towarów wykonanych na zamówienie specjalne czas wysłania będzie ustalony indywidualnie z Kupującym.

3. Po przyjęciu zamówienia i otrzymaniu zapłaty Sprzedawca realizuje dostawę Towarów na terenie Polski poprzez: kuriera DPD, możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego 68-200 Żary ul. Kielecka 10. Zakupiony towar jest wysyłany na adres wskazany przez Kupującego w procedurze składania zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

4. Kupujący odbierając dostarczoną przez kuriera/pocztę przesyłkę obowiązany jest ją zbadać. W przypadku uszkodzenia przesyłki Kupujący powinien sporządzić protokołu uszkodzeń przesyłki w obecności kuriera/pracownika poczty i bez zbędnej zwłoki poinformować o tym Sprzedawcę. Sporządzenie protokołu uszkodzeń przesyłki jest pomocne w procedurze reklamacji towaru, jego brak znacznie utrudni Konsumentowi dochodzenie roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

V. MOŻLIWOŚĆ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z regulaminem konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny. W tym celu zobowiązany jest złożyć oświadczenie o odstąpieniu w terminie czternastu dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się na stronie www.monimoart.com . Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1a. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2. W wyniku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

3.W wyniku odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru do Konsumenta bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

4. Zgodnie z regulaminem zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może podjąć decyzję o wstrzymaniu się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania.

5a. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi. Towar będący przedmiotem sprzedaży wymaga szczególnej ostrożności przy transporcie, tj. stosowania zabezpieczeń w postaci w postaci: podwójnego kartonu, foli bąbelkowej oraz stosowania wypełnień do paczki w postaci pianki, styropianu, tak, aby zawartość przesyłki nie stykała się bezpośrednio z wnętrzem pudełka.

 

6. Zgodnie z regulaminem Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

VI. RĘKOJMIA I GWARANCJA

1. Zgodnie z regulaminem Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

2. W związku z rękojmią Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru. Reklamacja może być złożona za pomocą poczty e-mail lub pisemnie listem na adres siedziby Sprzedawcy.

3. Kupujący przed złożeniem reklamacji winien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie, co ułatwi rozpatrzenie reklamacji.

4. Kupujący składając reklamacje winien podać dane kontaktowe Kupującego, numer zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

5. W przypadku złożenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w celu uzupełnienia ewentualnych. Kupujący, który korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi, zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

6.Reklamacja zostanie rozpatrzona najpóźniej, w przeciągu 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację.

7.Różnice w wyglądzie produktu wynikające z ustawień parametrów monitora, w szczególności rozdzielczości, barw, kolorów i odcieni, nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

8. Nieznaczne różnice w wyglądzie produktów tego samego rodzaju wynikają z faktu, że każdy przedmiot jest wykonywany ręcznie, różnice te nie stanowią podstawy do reklamacji produktu.

9. Ze względu na ręczne wykonanie produktów, producent dopuszcza drobne rysy technologiczne powstałe podczas procesu produkcji. Zarysowania powierzchni nie stanowią wady i nie podlegają reklamacjom i zwrotowi towaru.

VII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2.W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

3.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

4.W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

6.W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

7.Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

8.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia oświadcza, że podane dane są prawdziwe. Wypełnienie formularza jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. W ramach przetwarzania danych osobowych Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Sprzedający oświadcza, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

4.Sprzedający oświadcza, że Kupujący zapisuje się do Newslettera w www.monimoart.com . Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach. Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w Newsletterze wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Sprzedający oświadcza, że w każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Newslettera.

5. Sprzedający oświadcza, że na stronie www.monimoart.com  są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze strony www.monimoart.com . Korzystanie z www.monimoart.com bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

6. Dane osobowe podane przez użytkownika na stronie www.monimoart.com są przetwarzane w celach realizacji umowy kupna-sprzedaży lub umowy współpracy z Sprzedającym oraz w celach marketingowo-promocyjnych, zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2.Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3. Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik powinien wylogować się ze strony po zakończeniu użytkowania. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonanej operacji.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści czytanego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny. Każdy Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o zmianie regulaminu. Użytkownik po zapoznaniu się ze zmienionym Regulaminem będzie miał możliwość odrzucenia albo zaakceptowania nowej treści Regulaminu.

5.W przypadku zgłoszenia odrzucenia nowej treści Regulaminu następuje ograniczenie działania konta albo usunięcie konta Użytkownika.

6.Wszelkie prawa wynikające z niniejszego Regulaminu będą przysługiwały również następcom prawnym Administratora.